LONGHAIREDS in AUSTRIA


Registered in 1998

Registered 1999

Registered in 2000

Registered in 2001

Registered in 2002

Registered in 2003

Registered in 2004

Registered in 2005

Registered in 2006

Registered in 2007

Registered in 2008

Registered in 2009

Registered in 2010

Registered in 2011

Registered in 2012

Registered in 2013

Registered in 2014

Registered in 2015

Registered in 2016

Registered in 2017

Registered in 2018
Living in Austria, but not registered by ÖKV
 ♀ Princess Palmyra v. Oscarli imported from Holland
17.6.2010 Macho Maurits v.h. Eigen Land x Jasmijn Asmyrna v. Oscarli


 ♀ Roxana Hera v. Oscarli NHSB-G-2-2885527 imported from Holland
born 4.6.2012 Bram v.d. Tiendschuur v.d. Tiendschuur G1 x Jasmijn Asmyrna v. Oscarli