v. Oscarli L-litter from the Netherlands
born 5.7.2000


sire: Mazarin Du Mont Brabant
 
dam: Astra


Lov'ly Boy Lio v. Oscarli Luka v. Oscarli
Lilian Ladouys v. Oscarli Linda v. Oscarli